Regulamin dla korzystających z hali sportowej Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30

 1. Hala sportowa jest obiektem – gminy miejskiej Przemyśl.
 2. Hala przeznaczona jest do przeprowadzania zajęć sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 3. Korzystanie z hali odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu zajęć, zarządca ma prawo zmienić harmonogram lub odwołać zajęcia podając przyczynę.
 4. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązane są:
  ▬ Używać strojów sportowych oraz czystego, zmiennego obuwia sportowego przeznaczonego do hal sportowych,
  ▬ Punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
  ▬ Utrzymania czystości w obiekcie,
  ▬ Zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
  ▬ Przestrzegania przepisów bhp, ppoż i porządkowych.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu winne podporządkować się poleceniom obsługi hali w zakresie bezpiecznego z niej korzystania.
 6. Zorganizowane grupy sportowe mogą korzystać z obiektu (sali sportowej, szatni) tylko z opiekunem, który odpowiada za bezpieczeństwo oraz stosowanie niniejszego regulaminu.
 7. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący winien sprawdzić stan techniczny używanego sprzętu – uszkodzenia zgłosić natychmiast obsłudze hali.
 8. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowane szkody.
 9. Klucze do szatni mogą pobierać od pracownika obsługi hali osoby upoważnione na 15 minut przed zajęciami, potwierdzając pobranie i zdanie czytelnym podpisem. Osoba pobierająca klucze odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
 10. Korzystanie z urządzeń sportowych, przyrządów i sprzętu może się odbywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem i pod kierunkiem oraz nadzorem osoby prowadzącej zajęcia.
 11. Zabrania się wnoszenia na teren hali sportowej:
  ▬ Wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
  ▬ Puszek, butelek, itp. Wykonanych z kruchego lub twardego materiału.
 12. Zabrania się spożywania na terenie hali sportowej:
  ▬ Środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  ▬ Napojów alkoholowych.
 13. Zabrania się wchodzenia na halę sportową:
  ▬ Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
  ▬ Bez zezwolenia ze strony obsługi hali,
  ▬ Ze zwierzętami.
 14. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 15. Osoby będące widzami zobowiązane są do przebywania tylko w wydzielonej dla widzów strefie, poruszania się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, korzystania z infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem.
 16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 17. Osoba fizyczna, która zawarła umowę na wynajem hali oraz osoby przez nią zaproszone mają obowiązek stosować się do niniejszego regulaminu.
 18. GMP – POSiR nie odpowiada za bezpieczeństwo osób trzecich, o których mowa w pkt. 17.
 19. Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu obiektu.
 20. Warunkiem korzystania z hali jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 21. Wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje kierownik obiektu.

Uwaga
Nieprzestrzeganie regulaminu oraz zaleceń obsługi może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia

Dyrektor
POSiR