Regulamin imprezy masowej

Przemyśl, 21.03.2016 r.

I

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz. U. 2009 r. Nr 62, poz. 504 (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Bieszczadzki , z siedzibą w: 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 34, zwanej dalej „Organizatorem”. Mecze charytatywny piłki siatkowej kobiet, zespołów Orlen Liga Developres Rzeszów-KSZO Ostrowiec Świętokrzyski rozegrany będzie w Hali Sportowej POSiR przy ul. Mickiewicza 30.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie Hali Sportowej, na której przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na Hali Sportowej w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z Hali, na której przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na niej.
 5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  – „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadając identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
  – „Teren Imprezy” oznacza Hale Sportową POSiR, na której przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
  „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.

II

 1. Wstęp na teren Imprezy będzie odbywał się na podstawie biletów wstępu przed meczem będzie można nabyć cegiełki na rehabilitację Krysi Walat i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem, które wcześniej nabędą bilety.
 2. 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania przy sobie w trakcie Imprezy:
  – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
  – materiałów wybuchowych;
  – wyrobów pirotechnicznych;
  – materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  – napojów alkoholowych;
  – środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie imprezy.
 4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
  c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu lub karze ograniczenia wolności.
 6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

III

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m. in.:
  a) Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
  b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi organizującego pracę Służb Porządkowych;
  c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  d) zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności do zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklam Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 4. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
  – Zaplecze techniczno-socjalne,
  – Widownia – miejsca siedzące,
  – Zespoły wejścia głównego,
  – Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
 5. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator musza znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania wypadek pożaru;
  b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegi imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez drużynę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

IV

 1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
  b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
  d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, za zasadach określonych w Ustawie o ochronie osób i mienia;
  f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
  IPA Region Bieszczadzki, ul. Mickiewicz 34, 37-700 Przemyśl
 2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

VI

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny: W siedzibie Klubu pod adresem wskazanym w pkt. 17.
 2. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie, przesyłką poleconą.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

Servo per amikeco – Służyć poprzez przyjaźń