V MISTRZOSTWA POLSKI W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH MĘŻCZYZN – TWIERDZA PRZEMYŚL 2021

V MISTRZOSTWA POLSKI W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH MĘŻCZYZN – TWIERDZA PRZEMYŚL 2021

REGULAMIN
V MISTRZOSTW POLSKI W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
SŁUŻB MUNDUROWYCH MĘZCZYZN – TWIERDZA PRZEMYŚL 2021 r.

I. CEL
 integracja pomiędzy funkcjonariuszami służb mundurowych;
 popularyzacja siatkówki plażowej jako jednej z form rekreacji fizycznej wśród środowiska funkcjonariuszy;
 promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku;
 popularyzowanie idei „fair play” w sporcie.
II. HONOROWY PATRONAT
 Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej – Pan Jacek KASPRZYK
 Prezes Polskiej Ligi Siatkówki – Pan Artur POPKO
 Marszałek Województwa Podkarpackiego – Pan Władysław ORTYL
 Prezydent Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Pan Piotr WÓJCIK
 Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie – inspektor Dariusz MATUSIAK
 Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – pułkownik SG Andrzej POPKO
 Prezydent Przemyśla – Pan Wojciech BAKUN
 Starosta Przemyski – Pan Jan PĄCZEK
III. PATRONAT MEDIALNY
 Telewizja Polsat Sport
 Gazeta codzienna – NOWINY i NOWINY24
 Tygodnik – ŻYCIE PODKARPACKIE
 Telewizja Kablowa TOYA
 Radio ESKA
IV. TERMIN I MIEJSCE
21 – 22 sierpnia 2021 roku (sobota-niedziela) od godz. 9:00
„boiska do siatkówki plażowej przy kładce”- Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego

V. UCZESTNICTWO – ZGŁOSZENIA
W turnieju uczestniczyć mogą:
 funkcjonariusze i funkcjonariuszki służb mundurowych (pary męski lub mieszane): Straży Granicznej, Policji, Służba Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Wojska Polskiego (Żołnierze, NSR), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Państwowej Straży Pożarnej
(w tym OSP), Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służby Leśnej, Służby Celno-Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego . Weryfikacja uczestników na podstawie zgłoszenia oraz legitymacji służbowej.
 Organizator dopuszcza udział w turnieju innych pracowników nie wymienionych powyżej wykonujących swoją pracę w mundurze.
ZGŁOSZENIA:
W terminie do 20.07.2021r. każda ze służb może dokonać zgłoszenia 2 par poprzez kierowników komórek kadrowych szczebla centralnego.
Zgłoszenia należy przesłać wg wzoru (zał.nr1 do regulaminu) na adres poczty: samarek1@wp.pl

Zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane równolegle do zgłoszeń centralnych do dnia 15.08.2021 roku. zgłoszenia będą przyjmowane bez limitu na daną służbę mundurową. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA i WPŁATY WPISOWEGO.

Zgłoszenia będą przyjmowane maksymalnie do 32 zespołów.

Zgłoszenia indywidualne dokonywać należy pod nr tel. 534 648 000 – Marek SAMEK
tel. 667 666 090 – Jan FABER

Wpisowe 100 zł od pary, wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy: Bieszczadzki Region IPA konto 92 1090 2590 0000 0001 4183 8434 Santander Bank Polska
VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
 Turniej odbędzie się zgodnie z uproszczonymi przepisami gry w siatkówkę plażową wydanymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej.
 Organizator planuje przeprowadzić turniej systemem bezpośredniej eliminacji polegający na eliminowaniu zespołu z turnieju po 2-ch porażkach, aż do wyłonienia zwycięzcy (system brazylijski).
 Szczegółowy system przeprowadzenia turnieju zostanie przedstawiony po losowaniu par.
 Każdy zespół rozgrzewa się poza boiskiem. Rozgrzewka na boisku gry trwa 2 minuty.

VII. PROGRAM TURNIEJU
20.08.2021 r.
 godz. 18:00 – ……… – potwierdzenie uczestnictwa zespołów, sprawdzenie dokumentów potwierdzających służbę/pracę w służbach mundurowych losowanie z udziałem zaproszonych gości .
21.08.2021 r.
 8:45 – 8: 55 przygotowanie do uroczystości otwarcia Turnieju, ustawienie par na boisku
 godz. 9:00 – uroczyste otwarcie Turnieju ,
 godz. 9:15 – 18:30 – mecze eliminacyjne,
 19:00 – grill uczestników Turnieju z zaproszonymi gośćmi
22.08.2021 r.
 godz. 09.30- 18.00 – mecze eliminacyjne i finałowe
 ok. godz. 18.15 – 18.45 uroczyste zakończenie, wręczenie pucharów, dyplomów, upominków oraz pamiątkowych medali dla każdej drużyny. OBOWIĄZKOWY UDZIAŁ WSZYSTKICH ZESPOŁÓW W CEREMONII ZAKOŃCZENIA.
 Losowania nagrody 500 zł – wśród wszystkich par ( nagrodę może otrzymać wyłącznie para będąca na uroczystym zakończeniu, )
 Losowanie innych nagród – wśród wszystkich par ( nagrodę może otrzymać wyłącznie para będąca na uroczystym zakończeniu, ).
VIII. SĘDZIOWIE
 Organizator zabezpiecza sędziego głównego, który prowadzi tabele turniejowe
i nadzoruje przebieg zawodów oraz sędziów boiskowych i stolikowych.
IX. NAGRODY
 I miejsce : puchary, dyplomy, medale, nagroda pieniężna: 3.000 zł
 II miejsce: puchary, dyplomy, medale, nagroda pieniężna: 2.000 zł
 III miejsce: puchary, dyplomy, medale, nagroda pieniężna: 1.000 zł
 PAMIĄTKOWE MEDALE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
X. WYŻYWIENIE I NAPOJE
 Każda para uczestnicząca w turnieju otrzymuje napoje oraz talon na wieczornego grilla.

XI. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
 Jan FABER
 ppłk SG Jacek RZEPA
 mjr. SG Bartłomiej GALANTY
 por. SG Dariusz BOJCZYK
 kpt. SG Marek SAMEK
 kpt. SG Witold KOŚĆ
 mł. chor. SG Andrzej BEDNARZ
XII. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
 Grupa Ratownictwa PCK w Przemyślu
XIII. PRZEPISY KOŃCOWE
 W kwestiach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem – w każdej sprawie dotyczącej interpretacji przepisów decydujący głos ma zespół organizacyjny oraz
w czasie zawodów sędzia główny ( przepisy gry).
XIV. ZASADY BEZPIECZNEJ REALIZACJI TURNIEJU W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 W POLSCE:
1. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do :
a) dezynfekcji dłoni przy wejściu i wyjściu z terenu rozgrywania Turnieju oraz pomieszczeń, w których będzie przeprowadzone losowanie;
b) przed rozpoczęciem Turnieju każda z par musi poddać się pomiarowi temperatury;
c) każdy z uczestników powinien zrezygnować z uczestnictwa w Turnieju w przypadku wystąpienia objawów choroby, mogących świadczyć o chorobie zakaźnej, w tym zakażeniem wirusemCOVID-19;
d) w przypadku stwierdzenia przez organizatora takich objawów u uczestnika Turnieju , organizator może wykluczyć zawodników z Turnieju;
e) przystąpienia do Turnieju tylko będąc osobą zdrową, niemającą kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub z podejrzanymi o zakażenie wirusem COVID-19;
f) zachowania dystansu społecznego min. 1,5 metra pomiędzy osobami, które nie przebywają aktualnie na obszarze pola gry,
g) poinformowania organizatora w przypadku zauważenia u siebie jakieś niepokojące objawy
h) podczas oficjalnej rozgrzewki i meczu wprowadza się obowiązek korzystania tylko z piłek zapewnionych przez organizatora. Po każdym meczu, piłki będą dezynfekowane przez sędziów zawodów,
i) na każdym polu gry mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i trenerzy uczestniczący w meczu oraz sędziowie i osoby zobsługi technicznej zawodów (limit 2 osoby na boisko), przedstawi-ciel podmiotu udostępniającego obiekt (limit – 1 osoba na boisko), a także przedstawiciel personelu medycznego zawodów.
2. Uprawnienia i obowiązki organizatora i sędziów:
a) wspólnie z Sędzią Głównym weryfikują liczbę osób korzystających z obiektu,
b) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk,
c) zapewnia dezynfekcję sprzętu sportowego (piłki) po każdej grupie korzystających,
d) organizator i sędziowie ograniczają kontakt pomiędzy grupami korzystających przez przestrzeganie zasady, że dopiero po opuszczeniu pola gry przez zespoły uczestniczące w poprzednim meczu, w polu gry pojawić się mogą zespoły – uczestnicy kolejnego spotkania.

3. Zmiany w ceremoniale meczowym podczas zawodów siatkówki plażowej.

a) losowanie boisk odbywa się z zachowaniem zasady dystansu społecznego (min. 1,5 m odległości między zawodnikami oraz każdym z kapitanów, a sędzią).
b) w trakcie meczu, zespoły zmieniają strony boiska za słupkami,
c) po zakończeniu meczu, zespoły w nim uczestniczące niezwłocznie opuszczają pole gry. Dopiero po opuszczeniu pola gry przez zespoły uczestniczące w poprzednim meczu, w polu gry pojawić się mogą zespoły – uczestnicy kolejnego spotkania.

4. Zasady dekoracji zwycięzców zawodów.
a) w dekoracji uczestniczą wszystkie oraz Sędzia Główny, przedstawiciele organizatora zawodów, dekorujący i wręczajacy nagrody i upominki,
b) zaleca się odstąpienie od uścisków dłoni lub przybijania tzw. „piątek” podczas ceremonii dekoracji,
c) czas trwania ceremonii dekoracji zwycięzców zawodów powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

XV. INFORMACJE DODATKOWE
Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w tym w oświadczeniu o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w rozgrywkach turniejowych, a także zgodę na zamieszczenie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących Mistrzostw.
Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem przy realizacji Mistrzostw i akcji z nimi związanych na podstawie umów powierzenia zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
 Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Turnieju.
 Wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej.
 Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
 Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
 Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych- Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału
w rozgrywkach turniejowych w postaci zdjęć z boiska do siatkówki plażowej.
Administratorem danych osobowych jest Przemyski Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji z siedzibą w Przemyślu przy ul Bohaterów Getta 1. Każdy uczestnik Mistrzostw może się z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail region@ipaprzemysl.pl, telefonicznie pod numerem 48 667 666 090 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Administratora reprezentuje Jan Faber (dane kontaktowe powyżej).
XVI. INNE
 Nagrody będzie wręczał Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej – Pan Jacek KASPRZYK
 Podczas Turnieju będą z nami znani „siatkarze” oraz komentatorzy sportowi