Regulamin III Mistrzostw BiOSG w biegach „PRZEMYSKA DYCHA”

Regulamin III Mistrzostw BiOSG w biegach „PRZEMYSKA DYCHA”

REGULAMIN

III MISTRZOSTWA BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W BIEGACH 

NA DYSTANSIE 10KM „PRZEMYSKA DYCHA”

1. ORGANIZATOR MISTRZOSTW

 • Stowarzyszenie Przemyskiego Klubu Biegacza
 • Bieszczadzki Oddział SG,
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy SG przy BiOSG,

2. CHARAKTERYSTYKA MISTRZOSTW

Mistrzostwa BiOSG w biegach odbywają się w ramach IV Przemyskiego Biegu Ulicznego na dystansie 10 km „Przemyska Dycha”. Zawody zaliczane są do Kalendarza Współzawodnictwa Sportowego o Puchar Komendanta BiOSG.

3. CEL  ZAWODÓW

 • Umożliwienie podnoszenia sprawności fizycznej funkcjonariuszom poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji sportowej oraz wyłonienie reprezentacji Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do udziału w imprezach sportowych organizowanych poza BiOSG.
 • Popularyzacja sportu wśród funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
 • Osiągnięcie przez funkcjonariuszy SG sprawności fizycznej niezbędnej do należytego wykonywania zadań służbowych,
 • Kształtowania podstawowych oraz specyficznych umiejętności sportowych wśród funkcjonariuszy   BiOSG.
 • Wyłonienie mistrza w biegach wśród komórek wewnętrznych BiOSG.

4. MIEJSCE  I  TERMIN  ZAWODÓW

 • zawody odbędą się 25.09.2016 r. godz. 11.00
 • 10 km ulicami miasta Przemyśl (1 pętla), nawierzchnia asfaltowa.
 • Zawodnika obejmuje limit czasu wynoszący 90 minut.

5. UCZESTNICTWO

Zawody dla funkcjonariuszek i funkcjonariuszy BiOSG. Uczestnictwo w zawodach w ramach czasu służbowego.

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 • W celu zgłoszenia się do zawodów należy indywidualnie dokonać zapisu przy pomocy internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie przemyska dycha.pl lub osobiście w dniach 24-25 września 2016 roku w biurze zawodów (tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń). Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Uczestnicy biegu głównego na 10km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
 • 50zł – przy wpłacie na konto do 16 września 2016r.
 • 100zł – przy wpłacie w biurze zawodów
 • Numer konta do wpłaty: PKO BP 37 1020 4274 0000 1902 0060 3548 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dopisek „Przemyska Dycha BiOSG”. W przypadku braku tych informacji system może nie uwzględnić wpłaty.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienie jej na inną osobę.
 • Funkcjonariusze  którzy dokonali  już zapisu zobligowani są do kontaktu z sierż. SG Irmina SIKORA-KOŁODZIEJ (tel. IP 6652352 tel. kom. 501420355) w celu dopisania kategorii Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Funkcjonariusze, którzy jeszcze nie dokonali zapisu powinni podczas rejestracji wpisać klub BiOSG 
 • DODATKOWO WARUNKIEM UCZESTNICTWA F-SZY BiOSG W III MISTRZOSTWACH BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ                       W BIEGACH NA DYSTANSIE 10KM „PRZEMYSKA DYCHA” JEST OPRÓCZ DOPEŁNIENIA WSZYSTKICH WYŻEJ WSPOMNIANYCH FORMALNOŚCI ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU DO SEKCJI SZKOLENIA POPRZEZ PRZESŁANIE PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ I ZATWIERDZONEJ PRZEZ KIEROWNIKA KOMÓRKI WEWNETRZNEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ NA ADRES  POCZTA LOTUS Marek Samek/bieszczadzki/stgr, DO DNIA 21.09.2016 R.
 • UWAGA!! Tylko klasyfikacja drużynowa będzie uwzględniona w TABELI WSPÓŁZAWODNICTWA BIOSG (łączny czas 2 najlepszych f-szy wskazanych przez kapitana drużyny komórki/jednostki organizacyjnej BiOSG ).  

7. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Sportowym i zmianami wprowadzonymi przez organizatorów mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników zawodów oraz widzów. Regulamin IV Biegu Przemyskiego Ulicznego na dystansie 10km „Przemyska Dycha” dostępny na stronie internetowej przemyska dycha.pl

8. INTERPRETACJA  REGULAMINU

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury zawodów.

9. KLASYFIKACJIE

 1. Klasyfikacja indywidualna funkcjonariuszy BiOSG w kategorii kobiet
 2. Klasyfikacja indywidualna funkcjonariuszy BiOSG w kategorii mężczyzn
 3. Klasyfikacja drużynowa funkcjonariuszy BiOSG (zostanie podana 26.09. 2016 r.)
 4. Klasyfikacja indywidualna funkcjonariuszy IPA w kategorii kobiet
 5. Klasyfikacja indywidualna funkcjonariuszy IPAw kategorii mężczyzn

10. NAGRODY

I miejsce – puchar, medal, dyplom,

II miejsca – puchar, medal, dyplom ,

III miejsca – puchar, medal, dyplom,

IV miejsce – dyplom

V miejsce – dyplom

VI miejsce – dyplom

Wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale za udział,

11. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

 • Przed przystąpieniem do biegu każdy zawodnik powinien być w stanie psychofizycznym, który umożliwia bezpieczny udział w rywalizacji sportowej,
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do przeprowadzenia indywidualnej rozgrzewki przed przystąpieniem do biegu,
 • Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do natychmiastowego informowania sędziego lub organizatora o jakichkolwiek sytuacjach, mogących zagrozić bezpieczeństwu zawodników,
 • W przypadku doznania kontuzji w trakcie zawodów zawodnik zobowiązany jest                                      do natychmiastowego powiadomienia organizatora,
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników,

W kwestiach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem – decydujący głos należy do organizatora i sędziów.

 

Zachęcamy do udziału również w klasyfikacji IPA kobiet i mężczyzn!