Konkurs fotograficzny „Polska w obiektywie Ipowca”

Konkurs fotograficzny „Polska w obiektywie Ipowca”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Polska w obiektywie Ipowca”. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem:

1. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Sekcja Polska z siedzibą w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a.

2. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Sekcji Polskiej IPA – Fryderyk Orepuk.

3. W konkursie mogą wziąć udział osoby fotografujące będące członkami IPA.

4. Tematem prac fotograficznych ma być praca polskiej policji lub straży granicznej. 

5. Za udział w konkursie uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat.

6. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć.

7. Zdjęcia w formacie jpg. (nie mniejsze niż 300 dpi)-(rozdzielczość fotografii nie może być mniejsza niż 3000 pikseli na dłuższym boku) należy przesyłać na adres e-mail: sekcjapolskaipa@gmail.com.

8. Zdjęcie nie może być oznaczone znakiem wodnym autora.

9. Wraz ze zdjęciem każdy uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje imię i nazwisko, nazwę grupy wojewódzkiej i regionu IPA do którego należy oraz numer legitymacji członkowskiej.

10. Do wiadomości publicznej podane zostanie imię i nazwisko oraz przynależność do grupy wojewódzkiej i regionu IPA.

11. Przesłanie prac zgodne z powyższymi zasadami równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 31.12.2015 roku (do godziny 23:59:59).

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie prac nie wynikające z winy organizatora.

14. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury w składzie: Aneta Sobieraj – II Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA, Marcin Kwarta – Artysta Fotograf, Justyna Stachniewicz – Redaktor Naczelny „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”.

15. Spośród zwycięskich prac Jury przyzna dwie nagrody tj: I i II miejsce.

16. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

17. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na stronie ipapolska.pl, na profilu Sekcji Polskie IPA na Facebooku oraz w gazecie „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”.

18. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane na stronie internetowej www.ipapolska.pl, profilu Sekcji Polskiej na Facebooku oraz w gazecie „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”.

19. Decyzja Jury dotycząca zwycięskich prac jest ostateczna i prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników konkursu. Dopuszcza się zmianę wyników konkursu i odebranie nagród w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez któregoś z laureatów.

20. Laureaci zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.

21. I miejsce – Książka „Złe psy” i „Złe psy 2” z autografem Patryka Vegi

II miejsce – Płyta DVD z filmem „Służby Specjalne” z autografem Patryka Vegi

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

22. Uczestnik konkursu poprzez nadesłanie prac oświadcza, że:

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie, opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję,

b) fotografie zgłaszane na konkurs nie naruszają prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,

c) udziela Organizatorowi (tj. Sekcji Polskiej IPA )nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora, na stronie internetowej www.ipapolska.pl, profilu Sekcji Polskiej na Facebooku oraz w gazecie „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”. Ponadto Sekcja Polska IPA ma prawo do wykorzystywania zdjęć na potrzeby realizacji i promocji konkursu, w tym wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza oraz wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone,

d) zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii.

23. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.ipapolska.pl.

24. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane.

26. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

27. Ostateczna interpretacja regulaminu w przypadku sporu należy do Jury.

Wiceprezydent Sekcji Polskie IPA

Aneta Sobieraj